Skarbiec, pomocna pożyczka, pożyczka gotówkowa 

Facebook Twitter Gplus YouTube E-mail RSS
Home Opinie oszustwa skarbca od 2002 roku….. a odpowiedzialność prokuratury i policji za zaniechanie analizy tych przestępstw…
formats

oszustwa skarbca od 2002 roku….. a odpowiedzialność prokuratury i policji za zaniechanie analizy tych przestępstw…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

http://blogprawny.mrip.com.pl/zadoscuczynienie-za-bledy-prokuratury/

Zadośćuczynienie za błędy Prokuratury ?

Co zrobić w przypadku błędów prokuratury, niesłusznie zastosowanych nieizolacyjnych środków zapobiegawczych (dozoru policji, poręczenia majątkowego czy też zakazu opuszczania kraju) albo postawienia zarzutów o czyny, których oskarżony w rzeczywistości nie popełnił?

Choć prokuratorzy nie ponoszą za swoje uchybienia odpowiedzialności karnej czy dyscyplinarnej, to osoba pokrzywdzona decyzjami z postępowania przygotowawczego może dochodzić swoich praw w postępowaniu cywilnym. Sposobem na uzyskanie rekompensaty wydaje się być proces o ochronę dóbr osobistych.  W przypadku przekroczenia np. przez prokuratora uprawnień, które godzą w prawa i wolności jednostki, narażają oskarżonego na upokorzenia i cierpienia psychiczne, możliwe jest skorzystanie z roszczenia przewidzianego w  art. 24 kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem osoba, której dobro osobiste zostało naruszone może domagać się zaniechania działań przez naruszającego, usunięcia skutków naruszeń, a przede wszystkim wypłaty zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Jednak, żeby z takiego roszczenia skorzystać i otrzymać odszkodowanie, działania podejmowane przez oskarżyciela muszą być bezprawne. Oznacza to, że nieprawidłowość ta winna przybrać postać naruszeń konstytucyjnych praw i wolności, zasad funkcjonowania władzy publicznej, czy też uchybień wymaganiom określonym w  ustawach zwykłych lub aktach wykonawczych.

Niestety nie jest to proste postępowanie, ale z drugiej strony nie jest też skazane z góry na przegraną. Najbardziej skomplikowanym elementem całego postępowania w drodze dochodzenia roszczeń jest badanie bezprawności działań prokuratury, w kontekście bezpodstawnego postawienia zarzutów i oskarżenia przed sądem osoby, która w rzeczywistości nie popełniła danego czynu. Należy mieć na uwadze, że nie zawsze uniewinnienie oskarżonego przez sąd oznacza popełnienie błędu przez prokuratora i możliwość dochodzenia zadośćuczynienia na drodze procesu cywilnego. Bezprawne jest bowiem tylko takie działanie, które doprowadziło do wniesienia aktu oskarżenia mimo nieistnienia żadnych dowodów, wskazujących na winę oskarżonego i niewystąpienia sytuacji, w której uzasadnione byłoby podejrzenie popełnienia przez niego przestępstwa. Za bezprawne należy uznać nadto takie działanie prokuratora, którym dąży on do skazania za wszelką cenę i podejmuje czynności, u których źródeł nie leżą żadne fakty albo działania w trakcie których istotne fakty stanu faktycznego (np. świadczące na korzyść) są pomijane, a decyzje opierane są  na okolicznościach, które w rzeczywistości nie mają miejsca.

Dopiero w takiej sytuacji, gdy dochodzi do skierowania przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu, a osoba podejrzana jest niewinna i nie ma nawet uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, można wykazywać, iż doszło do naruszenia dóbr osobistych.

Przykładem może być sprawa, która toczyła się w latach 1993 – 2012r. Ostateczny i prawomocny wyrok wydany został przez Sąd Apelacyjny w Szczecinie. W tej sprawie prokuratura prowadziła postępowanie przeciwko mieszkance Gorzowa Wielkopolskiego, mimo braku realnego potwierdzenia stawianych jej zarzutów. W wyniku oczywiście bezprawnego działania, które zostało stwierdzone przez Sąd – doszło do naruszenia wielu dóbr osobistych oskarżonej – utraciła dobre imię, znacznie pogorszyły się jej relacje z rodziną i znajomymi, popadła w depresję, czuła się zastraszona i utraciła zdrowie. Po wyjątkowo długiej batalii sądowej udało jej się wygrać z prokuraturą – Sąd orzekł na jej rzecz odszkodowanie w wysokości 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych).

W celu skutecznego dochodzenia roszczeń, jak stwierdził Sąd, poza stwierdzeniem naruszenia dóbr osobistych i bezprawnego działania prokuratury, trzeba jeszcze dowieść istnienia związku przyczynowo – skutkowego  między czynnościami podejmowanymi przez oskarżyciela, a powstałą szkodą.

W każdej więc sprawie, w pierwszej kolejności należy odpowiedzieć na pytanie, czy skutek, który wystąpił jest normalnym, typowym następstwem danego zachowania. Jeśli odpowiedź na tak zadane pytanie będzie twierdząca i zaistnieje adekwatny związek przyczynowy, wówczas prokuratura winna ponieść odpowiedzialność za wyrządzoną swoim działaniem szkodę.

W tym miejscu warto jeszcze odnieść się do jednego z wyroków Sądu  Rejonowego dla Warszawy Mokotowa z 2013r., który to Sąd również przyznał zadośćuczynienie podejrzanemu, którego dobra osobiste zostały naruszone działaniem prokuratury. I choć w tym przypadku, nie chodziło o bezpodstawne prowadzenie postępowania, to sąd uznał, że popełnione w jego toku błędy miały bezprawny charakter. W czasie trwania czteroletniego śledztwa zastosowano wobec podejrzanego nieizolacyjne środki zapobiegawcze, takie jak zakaz wyjazdu za granicę i dozór policyjny, co doprowadziło do pogorszenia sytuacji w jego firmie oraz utratę dobrego imienia wśród znajomych i sąsiadów. Ostatecznie jednak postępowanie zostało umorzone z powodu braku dowodów, a podejrzanego nie pociągnięto do odpowiedzialności. Sąd uznał, że przedłużanie postępowania przez prokuraturę przez cztery lata i nie podejmowanie w tym czasie żadnych działań zmierzających do zamknięcia śledztwa jest bezprawne i narusza dobra osobiste podejrzanego. Długotrwałe postępowanie i poważne zarzuty prania brudnych pieniędzy sprowadziły na podejrzanego i jego rodzinę liczne trudności, były przyczyną wielu upokorzeń, utraty dobrego imienia i czci. Sąd nakazał Prokuraturze wypłatę 10.000,00 zł zadośćuczynienia dla poszkodowanego.

Powyższe przypadki, choć nieliczne, dowodzą, że Prokuratura nie jest bezkarna
w swoich działaniach, o ile naruszają one prawaW przedmiotowych sprawach, nie chodzi jednak o pociąganie do odpowiedzialności poszczególnych Prokuratorów, bo takiej odpowiedzialności oni nie ponoszą, to proces o ochronę dóbr osobistych jest sposobem na pociągnięcie organu jakim jest Prokuratura, do odpowiedzialności cywilnej i uzyskania chociażby częściowej rekompensaty za upokorzenia i cierpienia psychiczne.

 

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 

© SKARBIEC - oszustwa, pomocna pożyczka, pożyczka gotówkowa - opinie, porady
credit
Polityka Prywatności